Podľa zákona č. 186/2009 sme oprávnení na založenie vášho II. piliera.

VOP

platné od 13. júla 2022

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou MM Finance s.r.o., sídlo: Kišovce 402, 059 12 Hôrka, SR, IČO: 51 267 314, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka: 35634/P, zastúpená: Matej Mráz (konateľ), e-mail: info@dochodkovypilier.online (ďalej len “MM Finance s.r.o.”) a klientom (ďalej len “vy” alebo “klient”). Okrem toho rozsah VOP zahŕňa najmä poradenstvo, výpočty a porovnávanie sadzieb produktov dôchodkového poistenia/druhého piliera.

Spoločnosť MM Finance s.r.o., Kišovce 402, 059 12 Hôrka, SR ako sprostredkovateľ starobného dôchodkového sporenia (ďalej len ako “II. pilier”) poskytuje informácie o sadzbách a podmienkach dôchodkových správcovských spoločností (ďalej len ako „DSS“) bezplatne a nezáväzne výlučne fyzickým osobám starším ako 18 (osemnásť) rokov s trvalým pobytom na území SR (ďalej len „klient“). 

Spoločnosť MM Finance s.r.o., Kišovce 402, 059 12 Hôrka, SR sprostredkúva zmluvu  starobného dôchodkového sporenia príslušnej DSS spolupracujúcej so spoločnosťou FINGO na základe online ponuky predloženej klientovi.

Prezentácia služieb na našej webovej stránke umiestnenej na doméne www.dochodkovypilier.online (ďalej “web”) nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Prístup na našu webovú stránku je bezplatný. Klient znáša všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prístupom na náš web. Obsah našich webových stránok nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu technickej chyby naším rozhodnutím, ak sa rozhodneme zneprístupniť obsah webu alebo niektorú jeho časť. 

Spoločnosť MM Finance s.r.o. pôsobí ako poisťovací maklér podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení. Na základe informácií poskytnutých klientom v žiadosti o uzatvorenie zmluvy sa spoločnosť MM Finance s.r.o. snaží sprostredkovať zodpovedajúcu službu v II. pilieri. 

Klient je výlučne zodpovedný za úplnosť a správnosť všetkých údajov, ktoré zadal alebo inak odoslal prostredníctvom vyplneného formulára. Klient je povinný skontrolovať správnosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti alebo zmluve ihneď po ich obdržaní. Ak klient poskytne nepravdivé, nesprávne alebo nedostatočné informácie, spoločnosť MM Finance s.r.o. je oprávnená vyzvať klienta na opravu. V prípade, že klient úmyselne poskytne nepravdivé osobné údaje, spoločnosť MM Finance s.r.o. si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu a požadovať náhradu prípadnej škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikne.

Zadaním údajov a zaslaním žiadosti sa medzi spoločnosťou MM Finance s.r.o. a klientom uzatvára vzťah sprostredkovania II. piliera (sprostredkovateľská zmluva). Predmetom sprostredkovateľskej zmluvy je produkt starobného dôchodkového sporenia, ktorý je predmetom žiadosti klienta. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení sa uzatvára medzi klientom a DSS, ktorú si klient vybral. MM Finance s.r.o. nemá žiadny vplyv na uzatvorenie takéhoto zmluvného vzťahu. To, či sa zmluva s DSS uzavrie, závisí od príslušných podmienok príslušnej DSS a je výlučne na zodpovednosti príslušnej DSS.

Skutočné ponuky DSS sa môžu v jednotlivých prípadoch s ohľadom na individuálne okolnosti líšiť od jednotlivých sadzieb alebo podmienok vypočítaných a ponúkaných spoločnosťou MM Finance s.r.o. Za obsah a správnosť ponúk zodpovedajú výlučne DSS.

MM Finance s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na to, aby ponuky DSS boli vždy aktuálne a správne. Informácie o službách a produktoch, najmä o podmienkach, ktoré poskytuje spoločnosť MM Finance s.r.o., vychádzajú z informácií poskytnutých príslušnými DSS. Spoločnosť MM Finance s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, úplnosť a presnosť predložených ponúk.

Spoločnosť MM Finance s.r.o. neposkytuje žiadne záruky o vhodnosti, dostupnosti alebo kvalite predložených ponúk a nenesie žiadnu zodpovednosť za dostupnosť predložených ponúk. Za to zodpovedá príslušná DSS, s ktorou klient uzatvára zmluvný vzťah. Žiadna z týchto informácií nepredstavuje prísľub, záruku alebo uistenie spoločnosti MM Finance s.r.o..

Pre spory, ktoré vzniknú v súvislosti so sprostredkovaním zmlúv prostredníctvom MM Finance s.r.o. voči spotrebiteľovi v súvislosti s uzatvorením zmluvy, poskytuje Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov online, ktorá je prístupná na adrese https://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Z práva na odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní (slovom: štrnásť) existujú viaceré výnimky. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby, s ktorej poskytovaním sa so súhlasom spotrebiteľa začalo ešte pred uplynutím tejto lehoty a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. 

Ďalšie ustanovenia

Nenesieme zodpovednosť za škodu (priamu alebo nepriamu), stratu, náklady a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli klientovi vzniknúť v súvislosti s prístupom a/alebo s používaním nášho webu a/alebo so zverejnením neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych údajov, ktoré tvoria obsah nášho webu, a ktoré boli vytvorené nami alebo spôsobené technickým vybavením, ľudskou chybou alebo softvérovou aplikáciou spojenou s naším webom. Neručíme za kompatibilitu našej webovej stránky s vaším počítačovým systémom alebo softvérom. Neručíme ani za to, že táto webová stránka nie je infikovaná škodlivým kódom, alebo že server, ktorý ju sprístupňuje, je bez škodlivého kódu alebo bez iných škodlivých komponentov. 

Používame hypertextové odkazy (tzv. linky) na iné webové stránky tretích strán. Kliknutím na uvedené odkazy môžete byť presmerovaní na takéto webové stránky (napr. príslušných poisťovní alebo na webové stránky našich partnerov/FINGO). MM Finance s.r.o. nemá žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok tretích strán a zároveň sa dištancuje od akéhokoľvek obsahu na všetkých takýchto webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu ako svojho vlastného. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach používania webových stránok tretích strán, navštívte príslušnú webovú stránku tretej strany. 

Je výslovne zakázané prepájať náš web s iným webom alebo vyberať akúkoľvek jeho časť bez nášho súhlasu, používať naše webové stránky na nelegálne účely alebo na šírenie škodlivého kódu, meniť a/alebo upravovať jeho obsah.  

Zmluvná komunikácia medzi spoločnosťou MM Finance s.r.o. a klientom sa uskutočňuje v elektronickej forme. Zmluva vrátane informácií o zmluve a komunikácia počas trvania zmluvy sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. Zmluvné vzťahy zmluvných strán sa riadia právom Slovenskej republiky.

Sme oprávnení tieto podmienky používania kedykoľvek meniť alebo upravovať. Aktuálna verzia je zverejnená na našej webovej stránke a zároveň je dostupná k nahliadnutiu na adrese sídla našej spoločnosti.