Podľa zákona č. 186/2009 sme oprávnení na založenie vášho II. piliera.

Zásady ochrany osobných údajov

v platnosti od 13. júla 2022

Od 25. mája 2018 platia v EÚ jednotné pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov. V tomto dokumente vás podrobne informujeme o spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ‚Nariadenie’) a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami (ďalej len ‘Zákon’). 

Predmetom tohto dokumentu je ochrana a bezpečnosť osobných údajov dotknutých osôb. 

Prevádzkovateľom, ktorý je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov, je spoločnosť MM Finance s.r.o., sídlo: Kišovce 402, 059 12 Hôrka, SR, IČO: 51 267 314, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka: 35634/P, zastúpená: Matej Mráz (konateľ), e-mail: info@dochodkovypilier.online (ďalej len ako ‘Prevádzkovateľ’ ‘My’ ‘Naša’). Prevádzkovateľ spracúva vami poskytnuté osobné údaje: 

  1. v priestoroch sídla: Kišovce 402, 059 12 Hôrka, SR, (ďalej len ‘Sídlo’) 
  2. a/alebo na webovej stránke www.dochodkovypilier.online (ďalej len ‘Webová stránka’). 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov kontaktujte prosím nášho DPO, ktorým je: Mgr. Veronika Krajčovičová, bugino, s.r.o., Mýtna 2132/33, 917 02 Trnava, SR, IČO: 50996142, e-mail: gdpr@dochodkovypilier.online 

Ak nás kontaktujete prostredníctvom údajov zverejnených na našej webovej stránke (e-mail, tel. kontakt), máte povinnosť uvádzať osobné údaje správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu nás informovať (písomne alebo elektronicky) o ich zmene. Urobiť tak môžete e-mailom: info@dochodkovypilier.online alebo písomne na adrese: Kišovce 402, 059 12 Hôrka, SR. Osobné údaje, ktoré nie sú úplné, relevantné, alebo ktoré boli zaslané omylom ďalej nespracúvame.

“www.dochodkovypilier.online“ je webová stránka spoločnosti MM Finance s.r.o., ktorá poskytuje služby sprostredkovania zmluvy starobného dôchodkového sporenia. MM Finance s.r.o. nie je poisťovateľom ani nositeľom rizika zodpovedným za spracovanie údajov pre starobné dôchodkové sporenie ani zodpovednosti za škodu.

Vysvetlenie pojmov

Osobným údajom sa na účely tohto dokumentu rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek spracovateľská operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, preskupovanie, obmedzenie a vymazanie osobných údajov.

Prenosom osobných údajov sa rozumie komunikácia, zverejňovanie alebo iné sprístupňovanie (vykonávané úmyselne, neúmyselne alebo z nedbanlivosti) osobných údajov odosielateľom, na ktorého sa vzťahuje Nariadenie, takým spôsobom, aby príjemca osobných údajov mal k prenášaným údajom prístup.

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Prevádzkovateľom sa rozumie každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. 

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. 

Klientom je fyzická osoba, ktorá je s nami v zmluvnom vzťahu na základe zmluvy uzatvorenej podľa príslušných ustanovení zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení. 

Treťou krajinou sa rozumie krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHS / angl. EEA).

Medzinárodnou organizáciou sa rozumie organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody. 

Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje. 

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. 

Popis služieb

Naše služby poskytujeme klientom na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení. V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem nám klient poskytuje údaje za účelom uzatvorenia zmluvy, dodatočného potvrdenia podmienok zmluvy, realizácie dodávky služby, zúčtovania provízie a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami (písomnou a/alebo elektronickou formou). 

Spravujeme výlučne doménu www.dochodkovypilier.online a umožňujeme ostatným právne nezávislým spoločnostiam v rámci siete FINGO ponúkať produkty a služby na ich podstránkach a/alebo subdoménach. Nezodpovedáme za obsah a rozsah týchto služieb na príslušných podstránkach alebo subdoménach. 

Vaše osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je potrebný na poskytovanie funkčnej webovej stránky a našich služieb. Spracúvanie osobných údajov vykonávame len s vaším súhlasom. Predchádzajúca veta neplatí v prípadoch, keď získanie predchádzajúceho súhlasu nie je z objektívnych dôvodov možné a/alebo spracúvanie osobných údajov je povolené právnymi predpismi.

Bezpečnosť spracúvania 

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame príslušné ustanovenia Nariadenia a všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem. Iným subjektom sprístupníme osobné údaje len v prípadoch, kedy to umožňuje zákon. 

Vyhlasujeme, že vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili osobné údaje, ktoré spracúvame. Databázu obsahujúcu osobné údaje (písomné a/alebo elektronické) chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Elektronické údaje uchovávame v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený (t.j. ktorý si prenajímame). 

Pre viac informácií o zabezpečení osobných údajov nás môžete kontaktovať e-mailom: gdpr@dochodkovypilier.online alebo písomne na adrese: Kišovce 402, 059 12 Hôrka, SR.   

Účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov 

1. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste ako klient zmluvnou stranou alebo dané osobné údaje potrebujeme, aby sme vám na základe vašej žiadosti  mohli poskytnúť poradenstvo a podporu, posúdiť riziko, posúdiť typ sporenia alebo upraviť zmluvu pred jej uzatvorením. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. V prípade zaslania žiadosti o uzatvorenie zmluvy budeme spracúvať vaše meno, priezvisko a titul, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, štátnu príslušnosť, adresu trvalého bydliska, kontaktné údaje (napr. e-mailovú adresu a/alebo tel. číslo). Ste povinní poskytnúť nám tieto údaje v potrebnom rozsahu. V prípade ich neposkytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu. 

Osobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim príjemcom: externý účtovník, osoby vykonávajúce audit, advokát, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk alebo štátne orgány (napr. úrady, sociálna poisťovňa, súdy), ak je našou zákonnou povinnosťou takéto údaje poskytnúť. 

Lehota uchovávania osobných údajov je ohraničená dobou 10 rokov od zániku záväzkov  vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, prípadne uplatnením si zákonných alebo zmluvných práv. 

2. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie našich zákonných povinností, akými sú účtovníctvo a obchodná agenda, ktoré nám vyplývajú zo zákona (vrátane ich poskytovania tretím stranám). Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. V prípade uzatvorenia zmluvy budeme spracúvať vaše meno, priezvisko a titul, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, štátnu príslušnosť, adresu trvalého bydliska, kontaktné údaje (napr. e-mailovú adresu a/alebo tel. číslo).

Príjemcami osobných údajov sú: externý účtovník, daňový úrad, finančná správa, iné orgány verejnej moci, audítor a advokát.

Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov od zániku vašich záväzkov zo zmluvného vzťahu s nami, prípadne uplatnením si zákonných alebo zmluvných práv. 

3. Na účely propagácie našich služieb je našim oprávneným záujmom vykonávať prieskumy spokojnosti zákazníkov v súvislosti so zmluvnou službou. Právnym základom pre takéto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. V takomto prípade budeme spracúvať vaše meno a priezvisko, e-mail a tel. kontakt.

Príjemcami osobných údajov sú: spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk, správca sociálnych sietí. 

Lehota uchovávania osobných údajov je 3 roky od uzatvorenia zmluvy.  

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré je vykonávané na právnom základe ‘oprávnený záujem’ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

4. Na účely kontaktovania prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na našej webovej stránke, nášho profilu na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom emailovej adresy spracúvame vaše meno a priezvisko, tel. číslo, e-mailovú adresu a obsah správy. Právnym základom pre takéto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Príjemcami osobných údajov sú: spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk, správca sociálnych sietí. 

Lehota uchovávania osobných údajov je 30 dní. Táto lehota sa môže v ojedinelých prípadoch predĺžiť (napr. ak klient pristúpi k objednávke a následnému uzatvorenia zmluvy).  

5. Na účely propagácie našich služieb je našim záujmom zverejňovať fotografie na našom webe alebo na našich profiloch na sociálnych sieťach facebook, instagram a tik tok. Právnym základom pre takéto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. V takomto prípade budeme spracúvať vaše užívateľské meno a fotografiu. 

Príjemcami osobných údajov sú: spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk, správcovia sociálnych sietí a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. 

Lehota uchovávania osobných údajov je 3 roky od zverejnenia fotografie.

V prípade, že spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

7. Aby sme zviditeľnili našu spoločnosť je naším oprávneným záujmom, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, používanie sociálnych sietí facebook, instagram a tik tok alebo odkazov na tieto sociálne siete. 

Keď navštívite náš profil na danej sociálnej sieti, správca tejto sociálnej siete tak môže sledovať váš obsah a zdieľať informácie s inými používateľmi. Naša spoločnosť nemá žiadny vplyv na tento obsah ani na sprostredkovanie informácií.

Zodpovednosť za prevádzku zaručujú príslušní poskytovatelia sociálnych sietí. Účel, povaha a rozsah spracúvania vašich osobných údajov týmito poskytovateľmi, ako aj vaše práva a možnosti ohľadom nastavenia súkromia a ďalšie relevantné informácie, nájdete v podmienkach používania a/alebo v zásadách ochrany súkromia príslušného poskytovateľa sociálnej siete. 

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré je vykonávané na právnom základe ‘oprávnený záujem’ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

8. Prihlasovacie súbory – v zmysle čl. 6 ods. písm. f) Nariadenia je naším oprávneným záujmom zabezpečenie hladkého pripojenia, komfortného využívania našej webovej stránky a vyhodnotenie systémovej bezpečnosti. Pri každom prístupe na našu webovú stránku zaznamenávame rôzne informácie do príslušných protokolových súborov servera. Medzi tieto informácie patria napríklad: informácie o verzii aktuálneho použitého prehliadača, operačný systém, informácie o poskytovateľovi internetového pripojenia, IP adresa zariadenia, dátum a čas prístupu, množstvo prenášaných dát, URL adresa zdroja, z ktorého ste sa dostali na náš web a ďalšie informácie. Tieto informácie budú dočasne uložené v tzv. prihlasovacích súboroch a po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu sa automaticky vymažú. 

Tieto informácie sú technicky nevyhnutné na zabezpečenie bezproblémovej a bezpečnej prevádzky nášho webu a zároveň slúžia v rámci štatistických vyhodnotení týkajúcich sa optimalizácie a bezpečnosti webu. Súbory, ktoré obsahujú IP adresy alebo iné údaje, ktoré umožňujú priradenie k dotknutej osobe neukladáme spolu s inými osobnými údajmi.

V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami častí osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady pri plnení svojich zákonných povinností alebo štátne a iné orgány, ktoré vykonávajú dohľad, resp. riešia spory, alebo vydávajú rozhodnutia. 

9. AML – ak je to potrebné, spracúvame osobné údaje na plnenie našej zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej ako “AML”). Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojitosti s čl. 9 ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. V záujme vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi sme oprávnení aj bez vášho súhlasu zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné a iné údaje. Ide najmä o vašu identifikáciu, overenie vašej identifikácie a získavanie ďalších informácií, napr. o pôvode peňazí a podobne. Takto získané údaje, vrátane údajov o rodnom čísle, sme  oprávnení spracovávať a uschovávať na príslušných nosičoch (t.j. kopírovať, skenovať a pod.). Tieto osobné údaje spracovávame bez vášho súhlasu. 

Kópie dokladov musia byť vyhotovené takým spôsobom, aby príslušné údaje boli čitateľné a bola zaistená možnosť ich uchovania podľa tohoto článku. Vyobrazenie identifikovanej fyzickej osoby v doklade totožnosti musí byť v takej kvalite, aby umožňovala overenie zhody podoby identifikovanej osoby.

Príjemcami osobných údajov sú: externý účtovník, daňový úrad, finančná správa, OČTK, iné orgány verejnej moci, audítor a advokát.

Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. Ak o to požiada finančná spravodajská jednotka, táto lehota sa môže predĺžiť. V podmienkach našej spoločnosti sa príslušné dokumenty a písomnosti uschovávajú v sídle spoločnosti.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte nasledovné práva. Môžete od nás požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, opravu alebo doplnenie osobných údajov, vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie), obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť údajov.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré je vykonávané na právnom základe ‘oprávnený záujem’ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Rovnako máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. 

V prípade, že spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Svoje práva si môžete uplatniť písomne zaslaním žiadosti na adresu: Kišovce 402, 059 12 Hôrka, SR alebo e-mailom na: info@dochodkovypilier.online 

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s nariadením alebo so zákonom, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk alebo ktorémukoľvek inému dozornému orgánu v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia.  

Cookies 

Cookies sú textové súbory vytvárané prehliadačom pri návšteve našej webovej stránky. Tieto súbory sú uložené vo vašom koncovom zariadení (napr. počítači, tablete alebo mobilnom zariadení). Údaje získané prostredníctvom cookies neposkytujeme bez vášho súhlasu tretím stranám.

Náš web môžete používať aj bez cookies a to tak, že si ich zablokujete vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu. 

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z prehliadačov:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Apple Safari

Reklama a marketing 

Používame službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Informácie zozbierané prostredníctvom súborov cookie o vašom používaní tohto webu sa prenášajú na server spoločnosti Google v Írsku, ale aj v USA, kde sa ukladajú. Používame funkciu maskovania IP adresy. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google.

V našom mene spoločnosť Google Ireland používa tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho pseudonymného používania tohto webu a zostavovania správ o činnosti na webe. Tieto vyhodnotenia používame na analýzu výkonnosti nášho webu a úspešnosti našich marketingových kampaní.

Príjemcom údajov je spoločnosť Google Ireland ako dodávateľ a spoločnosť Google US ako „čiastkový poskytovateľ služieb“ pre spoločnosť Google Ireland. Vzhľadom na súčasnú právnu situáciu v USA preto nemožno vylúčiť, že príslušné americké orgány budú mať prístup k údajom uloženým spoločnosťou Google US. Prenos údajov do USA taktiež nemožno vylúčiť. Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a súvisiacemu spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google Ireland môžete zabrániť aj tak, že neudelíte súhlas s nastavením súboru cookie a/alebo si stiahnete a nainštalujete plugin na deaktiváciu služby Google Analytics.

Právnym základom tohto spracovania údajov je váš súhlas, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach cookie lišty. 

Prenosy do tretích krajín a medzinárodným organizáciám 

Prenosy údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii obmedzujeme, avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené servery mimo EHS/EEA (napr. spoločnosti Alphabet alebo Meta), v tretích krajinách, ktoré nezabezpečujú primeranú́ úroveň̌ ochrany. 

Prenosy údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii uskutočňujeme na základe Štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou, pričom boli poskytnuté primerané záruky podľa čl. 46 Nariadenia. 

Záverečné ustanovenia

Používaním našej webovej stránky www.dochodkovypilier.online potvrdzujete, že ste boli oboznámení s našimi podmienkami ochrany osobných údajov a že tieto podmienky v celom rozsahu prijímate. 

Sme oprávnení tento dokument kedykoľvek meniť alebo upravovať. Aktuálna verzia tohto dokumentu je zverejnená na našej webovej stránke a zároveň je dostupná k nahliadnutiu na adrese sídla našej spoločnosti.